top of page

LOG ACADEMY

STORY

มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและฝึกฝนเยาวชนให้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพ

 

 

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ โดยความร่วมมือของเครือข่าย Log Academy 

พันธกิจ

Family Website

Log Academy เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพ จัดตั้งและบริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้เตรียมความพร้อมรวมไปถึงพัฒนาทักษะของเยาวชน เพื่อสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในระดับชาติ

LOG ACADEMY

สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นศิลปิน

 

 

สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ  เพื่อเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

bottom of page