top of page

การศึกษา

ระดับกลาง

ระดับเริ่มต้น

ขั้นสูง

ระยะเวลาของหลักสูตร

3 เดือน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในขั้นพื้นฐาน 

วัดประเมินผลจากผลงาน

ที่ได้รับมอบหมายหลัก

1 ผลงาน และ ผลงานที่ได้รับมอบหมายรอง 2 ผลงาน 

ระยะเวลาของหลักสูตร

6 เดือน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ วัดประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมายหลัก

3 ผลงาน และ ผลงานที่ได้รับมอบหมายรอง 3 ผลงาน

ระยะเวลาของหลักสูตร

3 เดือนขึ้นไป เรียนรู้และฝึกฝนทักษะอย่างเข้มข้น

วัดประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมายหลัก

3 ผลงาน และ ผลงานที่ได้รับมอบหมายรอง 6 ผลงาน

ทุนการศึกษา

ทาง ล็อกอะคาเดมี่ มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้รายปีและทัศนคติในชั้นเรียน ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถ 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% สำหรับหนึ่งในหลักสูตรที่เปิดสอน

ยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% สำหรับหนึ่งในหลักสูตรที่เปิดสอน

ยกเว้นค่าเล่าเรียน 30% สำหรับหนึ่งในหลักสูตรที่เปิดสอน

bottom of page