top of page
Tube Lights

การประเมินผลการเรียนการสอน

การประเมินรายสัปดาห์โดยโค้ชผู้สอน

การประเมินรายสัปดาห์

การประเมินรายเดือน

การประเมินรายเดือนโดยโค้ชผู้สอนและ Junior producers

การทดสอบเลื่อนระดับชั้น

ควบคุมและดูแลการทดสอบเลื่อนระดับชั้นโดย Senior producers

งานสำเร็จการศึกษา

จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการเรียนเพื่อเลื่อนระดับชั้นเรียน

ควบคุมและดูแลงานสำเร็จการศึกษา

โดยโค้ชผู้สอน Junior producers และ Senior producers

bottom of page