top of page
Black Fabric

การเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยทีมบุคลากร ดังนี้ 

ซีเนียร์ โปรดิวเซอร์ (Senior producer),

จูเนียร์ โปรดิวเซอร์ (producer) และ โค้ช (Coaches)

จัดหลักสูตรการเรียนการสอน / ทดสอบเลื่อนระดับชั้น / ฝึกอบรมโปรดิวเซอร์และโค้ช / ควบคุมและดูแลงานสำเร็จการศึกษา

จัดการชั้นเรียน / ประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน / ฝึกอบรมโค้ช

/ ดูแลงานสำเร็จการศึกษา

ฝึกสอนระดับพื้นฐาน และฝึกสอนเชิงปฏิบัติ

Senior producer

Junior producer

Coaches

bottom of page